Privacy beleid

Algemeen

Dit is het privacy beleid van de COVS Zeeuws-Vlaanderen gevestigd te Pastoor Boumanstraat 16, 4583 SH, Terhole, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40309624 hierna te noemen “de vereniging”.

Toepassingsgebied

Dit privacy beleid is van toepassing op de website van de COVS Zeeuws-Vlaanderen (www.covs-zeeuwsvlaanderen.nl), op activiteiten georganiseerd door de vereniging en op het lidmaatschap bij de vereniging.

Delen van gegeven met de vereniging

Leden van de vereniging, deelnemers aan activiteiten van de vereniging en gebruikers van de website van de Vereniging delen persoonsgegevens met ons. Wij zullen deze ten allen tijden in overeenstemming met dit privacy beleid en de geldende wetgeving behandelen.

Verzamelen van persoonsgegevens.

In deze tabel kunt u terugvinden waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Waarom en hoelang we deze gegevens bewaren en indien van toepassing wie de persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

DoelPersoonsgegevensGrondslagBewaar termijnOntvangers
LidmaatschapVoornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanmelden van het lidmaatschap1. Zolang u lid bent van de vereniging.
2. Maximaal 6 maanden na opzegging van het lidmaatschap.
De vereniging
LedenadministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanmelden van het lidmaatschap1. Zolang u lid bent van de vereniging.
2. Maximaal 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap.
3. Maximaal 7 jaar na opzegging van het lidmaatschap enkel ten doelen hebbende financiële verantwoording.
De vereniging
De landelijke COVS
Versturen van (digitale) berichten, waaronder nieuwsbrief, clubblad en uitnodigingen voor activiteiten van de vereniging. Voornaam
Achternaam
Adres
E-mailadres
Ondervangen in lidmaatschap van de vereniging tenzij expliciet anders aangegeven/afgemeld.1. Zolang u lid bent van de vereniging.
2. Tot expliciete schriftelijke afmelding.
De vereniging
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren. Cookies
IP-gegevens
Toestemming middels cookie beleid1. Zolang u de website bezoekt.
2. Geanonimiseerd zolang als nodig is voor het functioneren van de site.
De vereniging
Websitebeheer
Ter benadering voor bijzondere gebeurtenissen.Voornaam
Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Ondervangen in lidmaatschap van de vereniging tenzij expliciet anders aangegeven/afgemeld. 1. Zolang u lid bent van de vereniging.
2. Tot expliciete schriftelijke afmelding
De vereniging
Ter benadering voor bijzondere gebeurtenissen. Voornaam
Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Toestemming1. Zolang toestemming is verstrekt.
2. Maximaal 1 maand na opzegging van de toestemming.
De vereniging
Het verrichten en versturen van (gesponsorde) aankopenVoornaam
Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
(kleding)maat
Toestemming1. Zolang u lid bent van de vereniging.
2. Maximaal 1 maand na opzegging van de toestemming.
3. Zolang nodig is voor de uitvoering van een eventuele koop overeenkomst.
De vereniging
3e partijen*
Contact formulierenVoornaam
Achternaam
Adresgegeven
Telefoon nummer
E-mailadres
Toestemming1. Zolang als nodig is voor het doel van het invullen van een van de contact formulieren.
2. in GDPR/AVG gerelateerde zaken, maximaal 7 jaar na het afronden van de vraag uit het gerelateerde contact formulier.
De vereniging
*3e partijen zijn partijen die de vereninging gebruikt voor het uitvoeren van een eventuele (koop) overeenkomst.

Cookie Beleid

Ons Cookie beleid kunt u hier vinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het geval van de Vereniging zijn uw gegevens bekend bij ons ledenadministratieprogramma en, indien van toepassing, de producent van dit programma, met wie de Vereniging een bewerkersovereenkomst heeft gesloten. Voorts dienen wij bepaalde persoonsgegevens te delen met de landelijke organisatie van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij de Vereniging is aangesloten. Dit betreft de administratie van ons ledental en de verzending van “De Scheidsrechter”, het digitale magazine van de COVS. Tevens kunnen wij uw gegevens delen met 3e partijen voor de uitvoering van een eventuele koopovereenkomst, zoals bij aanschaf van onze verenigingskleding via de webshop.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijden het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegeven te geven*, om uw persoonsgegevens te laten aanvullen, uw persoonsgegevens af te schermen, of uw persoonsgegevens te verwijderen. U dient een dergelijk verzoek schriftelijk in te dienen via ons GDPR verzoek formulier**, bij elk verzoek dient u zich te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering uitvoeren en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen***.

*Inzage zal niet worden gegeven als de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen.

**Onvolledige formulieren of formulieren waarbij de identificatie onduidelijk is zullen niet in behandeling worden genomen.

***Het verwijderen van persoonsgegevens kan invloed hebben op de mogelijkheden om lid te blijven van de vereniging.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige als lid wenst aan te melden, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Media gebruik

De vereniging streeft er naar afbeeldingen en beeldmateriaal enkel te vergaren en te verspreiden via de eigen website als zijnde beschreven als journalistiek doel binnen de AVG. Indien u uzelf of uw minderjarige zoon/dochter/minderjarige waar u de voogdij overheeft, aantreft op onze website en u zou graag zien dat dit word verwijderd of onherkenbaar gemaakt word. Dan kunt u contact met ons opnemen via ons GDPR verzoek formulier.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijzigingen van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan het privacy beleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via
de website te informeren.

Laatste update: 12-09-2021

Vragen

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere privacy gerelateerde vragen, dan kan dit via ons GDPR verzoek formulier.